Polityka plików cookies clubfruit.eu

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat technologii, które umożliwiają aplikacji osiąganie opisanych poniżej celów. Technologie te pozwalają administratorowi danych na gromadzenie i zapisywanie informacji (na przykład za pomocą plików cookies) lub wykorzystywanie zasobów (na przykład poprzez uruchomienie skryptu) na urządzeniu użytkownika, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z niniejszą aplikacją.

Dla uproszczenia, w niniejszym dokumencie technologie te są nazywane w skrócie „narzędziami śledzącymi”, chyba że istnieje powód do wprowadzenia rozróżnienia.
Na przykład, chociaż pliki cookies mogą być wykorzystywane zarówno w przeglądarkach internetowych, jak i mobilnych, niewłaściwe byłoby mówienie o plikach cookies w kontekście aplikacji dla urządzeń mobilnych, ponieważ są to narzędzia śledzące, które wymagają obecności przeglądarki. Z tego powodu w niniejszym dokumencie termin „pliki cookies” jest używany wyłącznie w odniesieniu do tego konkretnego rodzaju narzędzia śledzącego.

Niektóre z celów, dla których używane są narzędzia śledzące, mogą również wymagać zgody użytkownika. W przypadku wyrażenia zgody, można ją w każdej chwili dowolnie odwołać, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Niniejsza aplikacja używa narzędzi śledzących zarządzanych bezpośrednio przez administratora danych (zwanych powszechnie narzędziami śledzącymi „pierwszej strony”) oraz narzędzi śledzących, które aktywują usługi świadczone przez strony trzecie (zwanych powszechnie narzędziami śledzącymi „strony trzeciej”). O ile nie określono inaczej w tym dokumencie, przedmiotowe strony trzecie mają dostęp do swoich własnych narzędzi śledzących.
Czas trwania i upływu ważności plików cookies i innych podobnych narzędzi śledzących może różnić się w zależności od ustawień dokonanych przez administratora danych lub każdego z dostawców zewnętrznych. Niektóre z nich wygasają po zakończeniu sesji przeglądania przez użytkownika.
Oprócz treści zawartych w opisie każdej z poniższych kategorii, użytkownicy mogą uzyskać bardziej szczegółowe i aktualne informacje na temat ważności, jak również wszelkie inne istotne informacje, takie jak obecność innych narzędzi śledzących, w polityce ochrony danych osobowych odpowiednich dostawców zewnętrznych (poprzez udostępnione linki) lub kontaktując się z administratorem danych.

Czynności ściśle niezbędne do zapewnienia funkcjonowania aplikacji i świadczenia usługi

Niniejsza aplikacja wykorzystuje pliki cookies, zwane powszechnie „technicznymi”, lub inne podobne narzędzia śledzące do wykonywania czynności, które są ściśle niezbędne do zapewnienia działania lub świadczenia usługi.

Inne działania wymagające użycia narzędzi śledzących

Pomiar

Niniejsza aplikacja używa narzędzi śledzących do pomiaru ruchu i analizy zachowań użytkowników w celu ulepszenia usługi.

Statystyka

Usługi wymienione w tym dziale umożliwiają administratorowi danych monitorowanie i analizowanie ruchu oraz służą do śledzenia zachowania użytkowników.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics to usługa analityczna dostarczana przez firmę Google Ireland Limited („Google”). Firma Google wykorzystuje zebrane dane osobowe do śledzenia i analizowania sposobu korzystania z niniejszej aplikacji, sporządzania raportów i dzielenia się nimi z innymi usługami Google.
Firma Google może używać danych osobowych do dostosowywania swoich ogłoszeń reklamowych do poszczególnych użytkowników.

Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące sposobu korzystania i narzędzie śledzące.

Miejsce przetwarzania danych: Irlandia – Polityka ochrony danych osobowych – Opt-out.

Jak zarządzać preferencjami i udzielać zgody lub wycofywać ją

Istnieje kilka sposobów zarządzania preferencjami dotyczącymi narzędzia śledzącego oraz udzielania lub wycofywania zgody w razie potrzeby:

użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi narzędzi śledzących bezpośrednio w ustawieniach swoich urządzeń. Mogą na przykład uniemożliwić korzystanie z narzędzi śledzących lub ich przechowywanie.

Ponadto, w każdym przypadku, gdy korzystanie z narzędzi śledzących jest uzależnione od zgody, użytkownicy mogą udzielić takiej zgody lub cofnąć ją, ustawiając swoje preferencje w ramach polityki plików cookies lub aktualizując takie preferencje za pośrednictwem widżetu ustawień śledzenia, jeśli jest przewidziany.

Możliwe jest również usunięcie wcześniej zapisanych narzędzi śledzących za pomocą specjalnych funkcji przeglądarki lub urządzenia.

Inne narzędzia śledzące przechowywane w pamięci lokalnej przeglądarki mogą zostać usunięte poprzez usunięcie historii przeglądania.

W odniesieniu do narzędzi śledzących stron trzecich, użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami i odwołać swoją zgodę, klikając odpowiedni link rezygnacji (jeśli jest dostępny), korzystając z narzędzi opisanych w polityce ochrony danych osobowych strony trzeciej lub kontaktując się bezpośrednio ze stroną trzecią.

Identyfikacja ustawień narzędzi śledzących

Użytkownicy mogą znaleźć informacje dotyczące sposobu zarządzania plikami cookies w niektórych najpopularniejszych przeglądarkach na przykład pod następującymi adresami:

Użytkownicy mogą również zarządzać niektórymi narzędziami śledzącymi dla aplikacji mobilnych poprzez ich wyłączenie w odpowiednich ustawieniach urządzenia, takich jak ustawienia reklamy dla urządzeń mobilnych lub ogólne ustawienia śledzenia (użytkownicy mogą sprawdzić ustawienia swojego urządzenia, aby znaleźć te odpowiednie).

Administrator danych osobowych

ClubFruit SpA
Via San Paolo, 7 – 20121 Mediolan (MI)
NIP: IT10431770964

Adres e-mail administratora danych: cpm@clubfruit.eu

Ponieważ administrator danych nie może w pełni kontrolować sposobu korzystania z narzędzi śledzących stron trzecich w niniejszej aplikacji, wszelkie konkretne odniesienia do narzędzi śledzących stron trzecich należy traktować jako orientacyjne. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zaleca się użytkownikom zapoznanie się z polityką ochrony danych osobowych poszczególnych usług osób trzecich wymienionych w tym dokumencie.

Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność identyfikacji technologii śledzenia, w przypadku chęci uzyskania dalszych informacji na temat wykorzystania takich technologii w niniejszej aplikacji, zaleca się użytkownikom kontakt z administratorem.

Definicje i podstawa prawna

Dane osobowe (lub dane)

Dane osobowe to wszelkie informacje, które – bezpośrednio lub pośrednio – także w połączeniu z innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają zidentyfikowanie lub określenie tożsamości osoby fizycznej.

Dane dotyczące sposobu korzystania

Informacje gromadzone automatycznie przez niniejszą aplikację (lub przez wbudowane w nią aplikacje podmiotów trzecich), w tym: adresy IP oraz nazwy komputerów wykorzystywanych przez użytkowników łączących się z niniejszą aplikacją, adresy URI (Uniform Resource Identifier) poszukiwanych zasobów, czas, w którym zgłoszono żądanie, sposób przekazania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi na żądanie, kod numeryczny określający status odpowiedzi wysłanej przez serwer (zakończone sukcesem, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez użytkownika, różne dane dotyczące czasu wizyty (np. czas spędzony na każdej podstronie) i szczegóły na temat ścieżki, którą użytkownik przebył w aplikacji, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji stron, które odwiedził oraz inne parametry odnoszące się do systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika.

Użytkownik

Osoba fizyczna korzystająca z niniejszej aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z podmiotem danych.

Podmiot danych

Osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe.

Podmiot przetwarzający dane osobowe (lub podmiot przetwarzający)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i każdy inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora, zgodnie z niniejszą polityką ochrony danych osobowych.

Administrator danych (lub administrator)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przyjęte instrumenty, w tym środki bezpieczeństwa związane z działaniem i korzystaniem z niniejszej aplikacji. Administratorem danych jest właściciel niniejszej aplikacji, chyba że wyraźnie określono inaczej.

Niniejsza aplikacja

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pośrednictwem którego gromadzone są i przetwarzane dane osobowe użytkowników.

Usługa

Usługa świadczona przez niniejszą aplikację, jak to określono w odpowiednich warunkach (jeśli są przewidziane) na tej stronie/w niniejszej aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej w niniejszym dokumencie uważa się za obejmujące wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

Pliki cookies to narzędzia śledzące składające się z niewielkich fragmentów danych przechowywanych w przeglądarce użytkownika.

Urządzenie śledzące

Narzędzie śledzące oznacza każdą technologię – np. pliki cookies, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne w sieci, osadzone skrypty, e-tagi i fingerprinting – która umożliwia śledzenie użytkowników, np. poprzez gromadzenie lub przechowywanie informacji na urządzeniu użytkownika.

Podstawa prawna

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych została sporządzona na podstawie licznych przepisów prawa, w tym art. 13 i 14 Rozporządzenia (UE) 2016/679.

O ile nie określono inaczej, niniejsza polityka ochrony danych osobowych dotyczy wyłącznie niniejszej aplikacji.

Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2021 r.

iubenda zamieszcza te treści i gromadzi wyłącznie dane osobowe niezbędne do ich udostępnienia.

Zobacz kompletną Politykę ochrony danych osobowych