Polityka ochrony danych osobowych clubfruit.eu

Niniejsza aplikacja gromadzi niektóre dane osobowe swoich użytkowników.

Ten dokument można wydrukować za pomocą polecenia drukowania w ustawieniach dowolnej przeglądarki.

Administrator danych osobowych

ClubFruit SpA
Via San Paolo, 7 – 20121 Mediolan (MI)
NIP: IT10431770964

Adres e-mail administratora danych: cpm@clubfruit.eu

 

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród danych osobowych gromadzonych przez aplikację, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, narzędzie śledzące, dane dotyczące sposobu korzystania.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w odpowiednich sekcjach niniejszej polityki ochrony danych osobowych lub w specjalnych tekstach informacyjnych wyświetlanych przed tymże procesem gromadzenia danych.
Dane osobowe mogą być dobrowolnie podane przez użytkownika lub, w przypadku danych dotyczących sposobu korzystania, zbierane automatycznie podczas korzystania z niniejszej aplikacji.
O ile nie określono inaczej, wszystkie dane wymagane przez niniejszą aplikację są obowiązkowe. Jeżeli użytkownik odmówi ich podania, świadczenie usługi przez aplikację może okazać się niemożliwe. W przypadkach, w których aplikacja wskazuje pewne dane jako opcjonalne, użytkownicy mogą zrezygnować z ich podawania, co nie będzie miało żadnego wpływu na dostępność ani działanie usługi.
Użytkownikom, którzy mają wątpliwości odnośnie do tego, które dane są obowiązkowe, zaleca się kontakt z administratorem danych.
Ewentualne wykorzystanie plików cookies – lub innych narzędzi śledzących – przez niniejszą aplikację lub przez właścicieli usług osób trzecich wykorzystywanych przez niniejszą aplikację, o ile nie określono inaczej, ma na celu świadczenie usługi żądanej przez użytkownika, oprócz dalszych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce plików cookies, jeśli jest dostępna.

Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem niniejszej aplikacji i zapewnia, że ma prawo do ich przekazywania lub rozpowszechniania, zwalniając administratora z wszelkiej odpowiedzialności wobec tychże osób trzecich.

 

Sposób i miejsce przetwarzania zgromadzonych danych

Sposoby przetwarzania

Administrator danych stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu danych osobowych.
Przetwarzanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, z zastosowaniem metod organizacyjnych i systemów logicznych ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz administratora danych, w niektórych przypadkach dostęp do danych mogą mieć inne podmioty zaangażowane w organizację niniejszej aplikacji (personel administracyjny, handlowy, marketingowy, prawny, administratorzy systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne), wyznaczone w razie potrzeby przez administratora danych jako podmioty przetwarzające dane. Aktualną listę podmiotów przetwarzających dane można zawsze uzyskać od administratora danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator danych przetwarza dane osobowe dotyczące użytkownika w przypadku, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej określonych celów; uwaga: w niektórych jurysdykcjach administrator może być uprawniony do przetwarzania danych osobowych bez zgody użytkownika lub innej podstawy prawnej określonej poniżej, dopóki użytkownik nie sprzeciwi się („opt-out”) takiemu przetwarzaniu. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych podlega europejskim przepisom o ochronie danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem i/lub wykonania środków przedumownych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązania prawnego, któremu podlega administrator;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub do wykonywania uprawnień publicznych przysługujących administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów administratora lub osób trzecich.

Zawsze jednak można zwrócić się do administratora danych o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego przetwarzania, a w szczególności o sprecyzowanie, czy przetwarzanie opiera się na prawie, jest wymagane umową lub konieczne do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane przetwarzane są w siedzibie operacyjnej administratora oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony biorące udział w przetwarzaniu. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z administratorem danych.
Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do innego kraju niż ten, w którym znajduje się użytkownik. Więcej informacji na temat miejsca przetwarzania danych znajduje się w części dotyczącej szczegółów przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o podstawie prawnej przekazania danych poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej prawa międzynarodowego publicznego lub składającej się z dwóch lub więcej państw, takiej jak np.: ONZ, a także o środkach bezpieczeństwa przyjętych przez administratora w celu ochrony danych.

Użytkownik może sprawdzić, czy ma miejsce jeden z opisanych powyżej przypadków przekazania, zapoznając się z częścią niniejszego dokumentu dotyczącą szczegółów przetwarzania danych osobowych, lub zwrócić się o informacje do administratora danych, kontaktując się z nim z wykorzystaniem danych do kontaktu podanych na początku.

Okres przechowywania

Dane przetwarzane są i przechowywane przez okres wymagany przez cele, dla których zostały zebrane.

Dlatego też:

 • dane osobowe zbierane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy administratorem danych a użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji takiej umowy;
 • dane osobowe zebrane dla celów związanych z uzasadnionym interesem administratora będą przechowywane do czasu zaspokojenia tego interesu. Użytkownik może uzyskać dalsze informacje na temat uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z administratorem.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, aż do odwołania takiej zgody. Ponadto administrator może być zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres w związku z obowiązkiem prawnym lub na mocy nakazu władz.

Po upływie okresu przechowywania, dane osobowe zostaną usunięte. Dlatego po upływie tego okresu nie można już korzystać z prawa dostępu, usunięcia, sprostowania i do przenoszenia danych.

 

Cele przetwarzania zgromadzonych danych

Dane użytkownika gromadzone są w celu umożliwienia administratorowi danych świadczenia usługi, wypełniania obowiązków prawnych, reagowania na wnioski lub działań egzekucyjnych, ochrony swoich praw i interesów (lub praw i interesów użytkowników lub osób trzecich), identyfikacji wszelkich działań umyślnych lub oszukańczych oraz w następujących celach: kontakt z użytkownikiem i statystyki.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania oraz danych osobowych przetwarzanych w każdym celu, użytkownik może zapoznać się z sekcją „Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych”.

 

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

 • Kontakt z użytkownikiem
  • Formularz kontaktowy (niniejsza aplikacja)
   Użytkownik, wypełniając formularz kontaktowy własnymi danymi, wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu odpowiedzi na zapytania o informacje, ofertę lub innego rodzaju zapytania wskazane w nagłówku formularza.
   Przetwarzane dane osobowe: nazwisko; e-mail; imię; numer telefonu.
 • Statystyka
  • Usługi wymienione w tym dziale umożliwiają administratorowi danych monitorowanie i analizowanie ruchu oraz służą do śledzenia zachowania użytkowników.
   Google Analytics (Google Ireland Limited)
   Google Analytics to usługa analityczna dostarczana przez firmę Google Ireland Limited („Google”). Firma Google wykorzystuje zebrane dane osobowe do śledzenia i analizowania sposobu korzystania z niniejszej aplikacji, sporządzania raportów i dzielenia się nimi z innymi usługami Google.
   Google może używać danych osobowych do dostosowywania swoich ogłoszeń reklamowych do poszczególnych użytkowników.
   Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące sposobu korzystania; narzędzie śledzące.
   Miejsce przetwarzania danych: Irlandia – Polityka ochrony danych osobowych – Opt-out.

Prawa użytkownika

Użytkownicy mogą korzystać z niektórych praw w odniesieniu do danych przetwarzanych przez administratora.

W szczególności użytkownik ma prawo:

 • cofnąć zgodę w dowolnym momencie.Użytkownik może odwołać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 • sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych.Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, gdy odbywa się to na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu znajdują się w poniższej sekcji;
 • dostępu do swoich danych.Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o danych przetwarzanych przez administratora, o niektórych aspektach przetwarzania oraz do otrzymania kopii przetwarzanych danych;
 • sprawdzić i zażądać sprostowania.Użytkownik może sprawdzić poprawność swoich danych i zażądać ich aktualizacji lub korekty;
 • uzyskać ograniczenie przetwarzania danych.Po spełnieniu określonych warunków, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych. W takim przypadku administrator danych nie będzie przetwarzał danych w celu innym niż ich zachowanie;
 • uzyskać anulowanie lub usunięcie swoich danych osobowych.Po spełnieniu określonych warunków, użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych przez administratora danych;
 • otrzymać swoje dane lub przekazać je innemu administratorowi.Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, o ile jest to technicznie możliwe, do przekazania ich bez przeszkód innemu administratorowi. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie, gdy dane przetwarzane są przez zautomatyzowane narzędzia, a przetwarzanie opiera się na zgodzie użytkownika, na umowie, której użytkownik jest stroną lub na związanych z nią środkach umownych;
 • złożyć skargę.Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych lub podjąć działania prawne.

 

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej nadanej administratorowi lub w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora, użytkownicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

Przypomina się użytkownikom, że jeżeli ich dane przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego, mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania bez podania przyczyn. Aby dowiedzieć się, czy administrator przetwarza dane dla celów marketingu bezpośredniego, użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak korzystać z praw

W celu skorzystania ze swoich praw, użytkownicy mogą kierować żądania, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w niniejszym dokumencie. Wnioski składane są bezpłatnie i rozpatrywane przez administratora w możliwie najkrótszym czasie, w każdym razie w ciągu jednego miesiąca.

Polityka plików cookies

Niniejsza aplikacja korzysta z narzędzi śledzących. Aby dowiedzieć się więcej, użytkownik może zapoznać się z Polityką plików cookies.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania

Obrona prawna

Dane osobowe użytkownika mogą zostać wykorzystane przez administratora danych w postępowaniu sądowym lub w fazie przygotowawczej postępowania sądowego w celu obrony przed nadużyciami przez użytkownika w ramach korzystania z niniejszej aplikacji lub usług powiązanych.
Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że administrator może być zobowiązany do ujawnienia danych na polecenie organów władzy publicznej.

Informacje szczegółowe

Na życzenie użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce ochrony danych osobowych, niniejsza aplikacja może dostarczyć użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji na temat konkretnych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Logi systemowe i konserwacja

Dla celów operacyjnych i konserwacyjnych, niniejsza aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich, które wykorzystuje, mogą gromadzić logi systemowe, tj. pliki rejestrujące interakcje, które mogą zawierać również dane osobowe, takie jak adres IP użytkownika.

Informacje niezawarte w niniejszej polityce

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można w każdej chwili uzyskać od administratora danych, korzystając z danych do kontaktu.

Odpowiadanie na żądania „Nie śledź”.

Ta aplikacja nie obsługuje żądań „Nie śledź”.
Aby dowiedzieć się, czy używane usługi osób trzecich obsługują takie żądania, użytkownik powinien zapoznać się z ich polityką ochrony danych osobowych.

Zmiany w niniejszej polityce ochrony danych osobowych

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce ochrony danych osobowych w dowolnym momencie, informując o tym użytkowników na tej stronie oraz, jeśli to możliwe, w niniejszej aplikacji, a także, jeśli jest to technicznie i prawnie możliwe, wysyłając użytkownikom powiadomienie za pośrednictwem jednego z posiadanych przez siebie danych do kontaktu. Dlatego należy regularnie przeglądać tę stronę, zwracając uwagę na podaną na dole datę ostatniej modyfikacji.

Jeżeli zmiany dotyczą przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, administrator danych w razie potrzeby ponownie uzyska zgodę użytkownika.

Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2021 r.

iubenda zamieszcza te treści i gromadzi wyłącznie dane osobowe niezbędne do ich udostępnienia.